Pemakaian Huruf Huruf Abjad Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf berikut. Nama tiap huruf disertakan sebelahnya. Huruf Nama Huruf Nama A a a N n en B b be O o o C c ce P p pe D d de Q q ki E e...Continue Reading